Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe ,,Mazur” Andrzej Mazur

Obowiązek Informacyjny RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych

1.    Przetwarzanie danych osobowych
W świetle przepisów Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe ,,Mazur” Andrzej Mazur jest administratorem Państwa danych osobowych. Z dniem 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”), w związku z czym, informujemy Państwa poniżej o sposobie przetwarzania danych osobowych w naszej Firmie.

2.    Cel i podstawa wykorzystywania danych osobowych
Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania, wykorzystywane są w szczególności do:
– zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b i lit. c RODO – określana w dalszej treści niniejszej Klauzuli „wykonaniem umowy”).
– wykonania ciążących na nas jako administratorze danych obowiązków, tj.:
a) wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych;
b) udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami;
c) zapewnienie bezpieczeństwa danych zgodnie z przepisami prawa
Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:
a) przez czas wykonywania obowiązków, tj. np. wystawiania faktury (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO); podstawę tę określa się mianem „podstawy prawnej”.
b) przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: obowiązek prawny); lub
c) przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO); podstawę tę mianuje się określeniem „naszego prawnie uzasadnionego interesu”.
– wykrywania nadużyć i zapobiegania im: przez czas trwania umowy (podstawa prawna: wykonanie umowy), a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna – nasz prawnie uzasadniony interes);
– ustalenia obrony i dochodzenia roszczeń: co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes).

3.    Dane wskazywane obligatoryjnie
Do zawarcia umowy wymagane jest podanie przez Państwa danych na formularzu. Dodatkowo Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe ,,Mazur” Andrzej Mazur może poprosić o wskazanie danych opcjonalnych, które nie mają wpływu na zawarcie umowy. Podawanie danych przy zawarciu umowy nie jest wymogiem ustawowym. Umożliwi nam jednak sprawne wykonanie umowy.

4.    Przekazywanie danych
Państwa dane przekazujemy:
a) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności,
b) podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, windykacyjne, pomoc prawną, rachunkową,
c) podmiotom współpracującym z Kancelarią,
d) innym administratorom danych przetwarzających dane we własnym imieniu.

5.    Przysługujące Klientowi uprawnienia
Klientowi przysługuje prawo do:
1.    dostępu do treści swoich danych osobowych, do uzyskania informacji czy przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz informacji dotyczącej samego przetwarzania,
2.    do sprostowania danych, jeżeli te są nieaktualne,
3.    usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
4.     ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5.    przeniesienia danych osobowych do innego administratora (w zakresie określonym w art. 20 RODO),
6.    do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu lub wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego,
7.    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
Realizacja w/w praw następuje poprzez złożenie pisemnego wniosku w siedzibie Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe ,,Mazur” Andrzej Mazur, osobiście lub za pośrednictwem poczty jak również poczty elektronicznej.
Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia Klient będzie mógł skorzystać, zależeć będzie od podstawy prawnej wykorzystywania przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe ,,Mazur” Andrzej Mazur danych osobowych, a także uzależnione będzie od celu ich przetwarzania.

6. Kategorie odbiorców danych: nasi partnerzy handlowi, firmy windykacyjne, operatorzy pocztowi, przewoźnicy i kurierzy, biura informacji gospodarczej, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. utrzymujące i systemy informatyczne i serwisy internetowe).