PŁYN DO USUWANIA RDZY I KAMIENIA WODNEGO, 500 ML ORO

27,99 

PŁYN DO USUWANIA RDZY I KAMIENIA WODNEGO, 500 ML ORO

 IP582

 5907176885828

Kategoria:

Preparat szybko i trwale usuwa uciążliwe osady wapnia, rdzę, resztki mydła i brud, przywraca naturalny połysk. Do armatur chromowanych, umywalek, wanien, pryszniców, toalet. Działa samoczynnie.

SPOSÓB UŻYCIA: Przed użyciem wstrząsnąć. Preparat nanieść na czyszczoną powierzchnię i chwilę odczekać. Następnie wyszorować gąbką i spłukać wodą. W przypadku silnego zabrudzenia powtórzć czynność. Uwaga: Nie stosować w przypadku powierzchni wrażliwych na kwasy np. płytek glazurowanych, emaii, odmian marmuru itp. Przed użyciem na większych powierzchniach zalecamy sprawdzić w mało widocznym miejscu działanie preparatu na materiał.

ZAWIERA: Kwas mrówkowy – poniżej 10%, cytronelol.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: H319 – działa drażniąco na oczy, H315 – Działa drażniąco na skórę, P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę, P102 – Chronić przed dziećmi. P280 – Stosować rękawice ochronnę oraz ochronę oczu. P302 + P352 – W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P305 + P351 + P338W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337 + P313 – W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Do czego służy ten preparat?

Szybko i trwale usuwa uciążliwe osady wapnia, rdzę, resztki mydła i brud. Do czyszczenia armatur chromowanych, umywalek, wanien, pryszniców, toalet.

W jaki sposób stosować ten preparat?

Przed użyciem wstrząsnąć. Preparat nanieść na czyszczoną powierzchnię, chwilę odczekać. Działa samoczynnie. Osady wyszorować gąbką. Spłukać wodą. W przypadku silnych zabrudzeń czynności powtórzyć.

Do jakich materiałów tego preparatu nie wolno stosować?

Nie używać do mycia powierzchni z marmuru i wapienia. Nie stosować ze środkami zawierającymi chlor. Nie stosować w przypadku wrażliwych na kwasy płytek glazurowanych i powierzchni np. odmiany marmuru, emalie itp. Przed zastosowaniem sprawdzić działanie preparatu na powierzchnię w niewidocznym miejscu.

Jakie środki ostrożności należy zachować podczas stosowania preparatu?

Stosować powszechnie obowiązujące zasady obchodzenia się z chemikaliami. Zabrudzone środkiem ubranie natychmiast zdjąć. Nie wdychać par, unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą i oczami. Podczas pracy nie jeść, nie pić, nie palić. Przed przerwą w pracy oraz po zakończeniu pracy umyć ręce. Aby uniknąć wysuszenia skóry używać kremu ochronnego. Zadbać o właściwą wentylację.

Nie należy dopuścić do przedostania się dużych ilości produktu do wód gruntowych, kanalizacji, ścieków lub gleby.

W jaki sposób przechowywać preparat?

Preparat należy przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, najlepiej w miejscu o umiarkowanej temperaturze. Pamiętaj o trzymaniu go poza zasięgiem dzieci.